Økonomi

Provstiets økonomi

Provstiudvalget fastsætter den kirkelige ligning på baggrund af indsendte ønsker fra menighedsrådene. Beløbet lægges sammen med landskirkeskatten og meddeles kommunen. Det er kommunen der står for udregning af kirkeskatteprocenten.

Provstiudvalget påser, at kirkekassernes budget for det kommende regnskabsår er i overensstemmelse med de af provstiudvalget fastsatte rammer og bevillinger.

Provstiudvalgets vision

Mest mulig kirke for pengene.

Betænkning 1491 om folkekirkens økonomi (den grønne betænkning) og kirkefuntionærernes overenskomster betyder ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdet for kirkernes medarbejdere.

I Glostrup opfordrer provstiudvalget menighedsrådene til nytænkning og samarbejde over sognegrænserne.

Rum for samarbejde på tværs af sognegrænser

Provstiudvalget bifalder samarbejde på tværs af sognegrænser.

    • Der afholdes møder mellem menighedsrådene med henblik på samtale og samarbejde
    • For præster afholdes provstikonventer på skift i provstiets sogne med praktisk og teologisk indhold
    • Provstiudvalget har taget initiativ til oprettelse af en Visionsgruppe for Glostrup provsti VGP klik her

Budgetprocedure

- Hvordan fungerer det?

Menighedsrådene indsender hvert år ønsker til budget for det kommende år til provstiudvalget.

Repræsentanter fra menighedsrådene indkaldes til budgetsamråd med provstiudvalget. På samrådet diskuteres menighedsrådets visioner for det og de kommende år.

Herfter fastsætter provstiudvalget foreløbige rammer for drift og anlæg, som meldes til menighedsrådene i forbindelse med det årlige "Offentlige Budgetsamrådsmøde"

Menighedsrådene har mulighed for selv at prioritere inden for rammerne af driftbudgettet.